Kamuya ait yollardan / caddelerden alınan otopark ücreti yasal mıdır?

Kamuya ait yollardan / caddelerden alınan otopark ücreti yasal mıdır?

Kamuya ait yollardan belediye tarafından alınan otopark ücretleri hukuki dayanaktan yoksundur. Son dönemde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait KENTAŞ Eskişehir Kent içi Toplu Taşımacılık Ltd Şti tarafından Eskişehir halkına belirli tarihleri kapsayacak şekilde birikmiş olan otopark ücretine ilişkin ilamsız icra takiplerde ödeme emri gönderilmiştir. Gönderilen ödeme emirleri yasal değildir. Dosyada iddia edilen borçların hangi tarihlerde olduğunun tespiti mümkün olmadığı gibi otopark ücretinin de tarafınıza gününde tebliğ edilmiş olması şarttır. Şirket tarafından kesilen makbuzlarda ‘’mali değeri yoktur ‘’ şeklinde bir ibare bulunduğundan özel bir şirketin kamuya ait bir yoldan vergisiz ücret alması hukuka aykırıdır.

Her hangi bir borç bildirimi yapılmadan icra takibi yapılamayacaktır. Özel bir şirketin kamuya ait yola aracınızı park ettiğinizde size vermiş olduğu her hangi bir hizmet olmadığı için ücret talep etmesi de hukuka aykırıdır. Aşağıda danıştayın bu yönde vermiş olduğu kararlar mevcuttur. Belediyeler ve belediyeler ile birlikte çalışan şirketler yeni bir planlama yapılmışçasına vatandaşı borç yükümlülüğü altına sokmaya çalışmaktadır. Danıştay yolların amacı dışında otopark olarak kullanılmasının işlevsel olmadığı, bu uygulamanın yol kullanımını kısıtlayan ve ticari bir amaç içeren uygulama olduğu ve kalıcı bir çözüm olmamasından dolayı işlemi hukuka aykırı bulmuştur. Bu sebeplerle gönderilen ödeme emirlerine itiraz edilmesi ve alacağın var olup olmadığının mahkeme tarafından tespiti gerekir.

Borçlu itirazlarını icra dairesine doğrudan kendisi yapabileceği gibi avukat aracılığıyla da itiraz mümkündür.

T.C DANIŞTAY
8.Daire
Esas: 2016/ 12349
Karar: 2021 / 4054
Karar Tarihi: 23.09.2021

İdare Mahkemesince; mevcut imar planları üzerinde otopark alanı oluşturmanın ancak imar planı tadilatı ile mümkün olduğu; araçlı trafik yollarında otopark uygulamasının planlama esaslarına aykırı olduğu, planlamada yol ve otopark işlevlerinin ayrı ayrı hesaplanması gerektiği, bu işlevlerin aynı alanda yer almasının planlamada hatalı bir uygulama anlamına geldiği, imar planı yapım aşamasında otopark sorununun çözümlenmediği, otopark kullanımına ayrılan alanın planlama hiyerarşisine göre 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planında da yer alması gerektiği, dava konusu ulaşım planlama kararı alınırken otoparkın yol kullanımında yapılması özellikle de parkmetre gibi bir uygulamanın yapılması, plansız ve sorunları çözülememiş bir kent yapısını oluşturduğu, parkmetre uygulamasının planlama bütünlüğünü bozan bir karar olduğu, şehircilik ilkelerinde nüfus alan dengesi kurularak alan işlevlerinin belirlendiği, her işlevin kendi kapasitesine göre planlandığı ve işlevsel amaç doğrultusunda kullanılmasının gerektiği, bu doğrultuda yolların amacı dışında yapılan otopark ve parkmetre uygulaması kullanımlarının kentsel alanda sorunlar yaratacağından şehircilik ilkelerine aykırılık bulunduğu, dava konusu ücretli parketme uygulamasının yol kullanımını kısıtlayan ve ticari bir amaç içeren uygulama olduğu, yol kullanımını kısıtlayan bir uygulama olması nedeniyle kamu yararına aykırı olduğu, kalıcı ve uzun süreli çözümler bulunması gerektiği, parkmetre uygulamasının günübirlik, geçici çözümler sunduğu, otopark sorununun planlama gereği çözümlenmesi için bina otoparkı, bölge otoparkları, genel otoparklar ve birim park alanları düzenlenerek çözümlenebileceği, caddelerde iki veya üç trafik şeridinden birini iptal eden ücretli parketme uygulamasının yol fonksiyonuna uygun olarak kamuya hizmet vermesini engellediği, bu durumun ulaşımın aksamasına yol açarak trafik güvenliğini olumsuz yönde etkilediği, tesis edilen işlemle imar planı kararlarında yol niteliğinde bulunan yerlerin ücretli otopark olarak kullanılmasına yol açılarak planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı davranıldığı; bu durumda, davalı idarece,

Tekirdağ ili merkez, Süleymanpaşa ilçesi ile diğer ilçeleri kapsayan alanda bazı cadde ve sokakların ücretli otopark olarak tahsis edilmesinin yolların asıl amacına uygun olarak kullanılmasını olumsuz yönde etkileyeceği, planlama esaslarına ve şehircilik ilkeleri ile kamu yararına aykırı olduğu hususları dikkate alındığında, dava konusu işlemin iptali istenen kamu kullanımına açık yollarda ücretli otopark uygulaması yapılmasına ilişkin kısmında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

Acil soru ve bilgi almak için bizimle iletişime geçin.