Sık Sorulan Sorular - Hukuki Konular Hakkında Bilgi Edinin

Avukatlar, kurum avukatı, serbest avukat ve çalışan avukat olarak üçe ayrılabilir. Kurum avukatları devlet memuru statüsünde yalnızca o kurumun işlerini yürüten avukatlardır. Serbest avukatların kendi büroları bulunur ve serbest çalışırlar. Çalışan avukatlar ise bir avukat yanında çalışır ve duruma göre kendi serbest işlerini alabilir.

Devlet avukatları sadece kurumlarını ilgilendiren davalara bakabilir. Serbest çalışan bir avukat ise istediği her davaya bakabilir. Ancak, genellikle uzmanlık alanları çok fazla olduğu için bir çok avukat belli başlı konularda uzmanlaştığından diğer konularda dava almayabilmektedir.

Avukatlar her işi almak zorunda değildir. Bu anlamda işi almak avukatın isteğine bağlıdır. Bunun yanında belli koşullarda işi reddetme yükümlülüğü de mevcuttur.

Avukatlık ücretleri, her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan tarife uyarınca her iş için alınacak ücret anlamında asgari miktarlar belirlenmektedir. Avukatların bu yazan miktarların altında ücret alması yasaklanmıştır. Bunun yanında bu tarife asgari tarife olması nedeniyle ücretler genellikle iş veya davaya göre şekillenmektedir. Ücret belirlenirken, iş/dava için ayrılması gereken zaman ve iş/davanın muhtemel süresi en önemli etkenlerdir. Bunun yanında işin sonuçlandırılması için gerekli bilgi ve tecrübenin olması da ücreti etkilemektedir.

Genellikle telefonla müracaat biçiminde bir uygulama olmamakla bir birlikte Salt hukuki görüş gerektirmeyen sorularınıza kısa yanıtlar verilebilmektedir. Fakat bu yolla alacağınız veriler hiçbir zaman karşılıklı sohbetler ile size sunulacak verilerin yerini tutmayacaktır. Bu sebeple ve avukatlık bürolarının randevusuz çalışmamaları nedeniyle öncelikle bağlantı kurduğunuz avukatlık bürosundan yüz yüze görüşmek üzere bir buluşma isteğinde bulunmanız yararınıza olmaktadır.

Davalar yetkili ve görevli mahkemelerde açılmalıdır. Hangi tip mahkemenin görevli olduğunu saptandıktan sonra, hangi bölge mahkemesinin yetkili olduğunu da saptamanız gerekir. Bu sorunun kısa bir yanıtı olmadığı ve yanlış mahkemeye müracaat etmek vakit, para ve hak kayıplarına yol açabileceği için davanızı açmadan önce bu hususta mutlaka bir hukukçudan profesyonel destek alınız.

Bir dava açılırken başlangıçta dava harcı adı altında bir ücret yatırılmalıdır. Bu harç tutarı davaların cinsine göre alınacak harç farklılık göstermektedir. Harç tutarları yasayla belirtilmiş olup her sene yenilenmekte ve değişmektedir. Bu harç dışında tebligat masrafları ile keşif, bilirkişi, tanık ücretlerini de içine alan bir masraf avansı daha ödenmektedir. Yani dava sonunda mahkeme, giderlerin kime ait olması gerektiğini de karara bağlamaktadır.

Belirli suçlar bakımından şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenlerin görevlendirilen bağımsız bir uzlaştırmacı aracılığıyla anlaştırılmaları sürecidir.

Tarafların fikir birliğine varmasına dayanan hızlı bir çözüm biçimidir. Bu çözüm yönteminin ana amacı, uyuşmazlık ve anlaşmazlığın ortadan kaldırılmasıdır. İhtiyari ve zorunlu arabuluculuk olarak ikiye ayrılır. İhtiyari arabuluculuk özel hukuk uyuşmazlıklarında tarafların iradeleri doğrultusunda başvurulan bir kurumdur. Zorunlu arabuluculuk ise bir dava şartıdır. Bu durumda arabulucuya gidilmeden dava açılırsa dava usulden reddolunur.

E-Devlet ve UYAP Vatandaş Portal'dan hakkınızda başlatılan herhangi bir icra takibi olup olmadığını ve hakkınızda dava açılıp açılmadığını sorgulayabilirsiniz.

Memuriyete engel suç ve cezalar vardır. Bunlar, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almak, devletin güvenliğine karşı suçlardan herhangi birini işlemek, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Bu suçlar işlendiği takdirde devlet memuru olunamaz.

Ülkemizdeki dava ve işlemlerde avukat tutma zorunluluğu yoktur. Kişiler kendileri tüm işlemleri yapabilirler. Ancak yanlış yapılan bazı işlemlerde önemli hak kayıpları oluşabileceğinden avukat yardımı almakta fayda vardır.

Acil soru ve bilgi almak için bizimle iletişime geçin.