7545 Sayılı Kanun

7545 Sayılı Kanun ile TCK ve CMK'ya Getirilen Değişiklikler

05.04.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7545 sayılı İcra ve iflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişikli Yapılmasına Dair Kanun ile Türk CEZA Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu yönünden getirilen değişiklikler;

 • TCK m. 76/1'de yapılan değişiklikle, göçmen kaçakçılığı suçunun alt sınırına dair "üç yıldan" ibaresi "beş yıldan" şeklinde değiştirilerek hapis cezasının alt cezası yükseltilmiştir.
 • TCK m. 188/4-a'daki "sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması" ibareti "bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioikd ve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması," şeklinde değiştirilerek uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarında uyuşturucu maddenin niteliğine dair cezayı ağırlaştırıcı nedenler genişletilmiştir.
 • TCK m. 191'de yapılan değişiklikle; kullanmak için uyuşturucu/uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu/uyarıcı madde kullanma suçlarında verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararının kolluk birimlerine de bildirileceği düzenlenmiştir.
 • Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan erteleme süresinin uzatılmasına dair; "Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir" ifadesi "denetimli serbestlik müdürlüğünün teklifi üzerine veya resen Cumhuriyet savcısının kararı ile altışar aylık sürelerle en fazla iki yıl daha uzatılabilir" şeklinde değiştirilmiş.
 • Yapılan değişiklikle, Cumhuriyet savcısının, erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az iki defa şüphelinin ilgili kuruma sevkine karar vereceği öngörülmüştür.
 • CMK m. 139/4'e yapılan ekleme ile; Hakim'in soruşturmacının 7. fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan (örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK m.188) suçu) suç bakımından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde delil toplamak için ses veya görüntü kaydı yapmasına izin verebileceği öngörülmüştür.
 • Anayasa Mahkemesi'nin 2021/118 E. 2022/98 K. sayılı 8.9.2022 tarihli ve 04.04.2023'te yürürlüğe giren iptal kararına istinaden, CMK M. 193/2'de yapılan değişiklik ile; Sanık hakkında toplanan delillere göre mahkumiyet, ceza verilmesine yer olmadığı ve güvenlik tedbiri dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebileceği düzenlenmiştir.
 • Anayasa Mahkemesi'nin 2021/121 E. 2022/88 K. sayılı 20.07.2022 tarihli ve 23.06.2023'te yürürlüğe girecek olan iptal kararına istinaden, CMK m. 231/12'de yapılan değişiklik ile; hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itirazı, itiraz merciin kararı ve hükmü inceleyeceğini, usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık tespit ettiği takdirde, gerekçesini göstererek karar ve hükmü kaldıracağı ve gereğinin yapılması için dosyayı mahkemesine göndereceği düzenlenmiştir.
 • Anayasa Mahkemesi'nin 2021/48 E. 2022/7 K. sayılı 26.01.2022 tarihli ve 14.01.2023'te yürürlüğe girmiş olan iptal kararına istinaden, CMK m. 308/A'da yapılan değişiklik ile; 
 • BAM ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının'nın re'sen veya istem üzerine, kararın kendisine verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde kararı veren daireye itiraz edebileceği,
 • Sanık aleyhine itiraz edilebilmesi için kararı etkileyecek nitelikte esaslı bir hatanın bulunmasının zorunlu olduğu, bu itirazın sanık veya müdafine daire tarafından tebliğ olunacağı,
 • Tebligatların ilgililerin dava dosyasında belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olacağı,
 • İlgililerin tebliğden itibaren 7 gün içinde yazılı cevap verebileceği düzenlenmiştir.

Acil soru ve bilgi almak için bizimle iletişime geçin.